Wedel Up!TFTLORTFT 2019
Teamfight Tactics CUP by Wedel Up! z nagrodami dla graczy!

Regulamin Konkursu Legends of Runeterra CUP by Wedel Up!

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Legends of Runeterra CUP by Wedel Up!” (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

1.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Lotte Wedel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.4. Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play, sędzia może podejmować akcje nie opisane w Regulaminie.

1.5. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

1.6. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

1.7. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.8. Strona zawodów – portal informacyjny pod adresem: https://wedelup.gry-online.pl/lor.asp, za pośrednictwem którego Uczestnik możne zgłosić udział w Konkursie na platformie Toornament.

1.9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze EUNE lub EUW.

2.3. Konkurs trwa od 30 marca 2020 roku do 21 czerwca 2020 roku. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

2.4. Konkurs składa się pięciu faz: kwalifikacje otwarte, 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały, finał. Od drugiej fazy Konkursu (tj. od 1/8 finału) zakwalifikowany Uczestnik ma obowiązek na dzień przed każdym swoim dniem meczowym przyjąć zaproszenie do znajomych w kliencie gry Legends of Runeterra od przedstawiciela Organizatora oraz potwierdzić w prywatnej wiadomości swój udział w nadchodzącym meczu. Brak niniejszego potwierdzenia skutkuje wykluczeniem z Konkursu i przyjęciem na miejsce Uczestnika kolejnej osoby z listy rezerwowej, według kolejności zakwalifikowania się do danej fazy Konkursu.

2.5. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien zgłosić się na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Konkursu, minimum 20 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku braku obecności Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejnego rozgrywającego.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie - rejestracja:

 • a. rejestracja do udziału w Konkursie  trwa od 30 marca 2020 r. godz. 16:00 do 13 kwietnia 2020 r. godz. 20:00 i jest prowadzona przy użyciu platformy Toornament, na której należy posiadać konto;
 • b. aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść na stronę zapisów do turniejów kwalifikacyjnych, znajdująca się pod adresem: https://www.toornament.com/pl/tournaments/3404642218097541120/information oraz uzupełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy.
 • c. Uczestnicy Konkursu będą przyjmowani do turniejów kwalifikacyjnych według kolejności zgłoszeń. Każdy uczestnik zostanie przydzielony przez Organizatora do rozegrania meczów w jednym z sześciu turniejów kwalifikacyjnych. Turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane w terminach wskazanych w pkt 2.8. niniejszego Regulaminu.

2.7. Uczestnicy biorący udział w Konkursie i rejestrujący się na dedykowanej Stronie zawodów podają Organizatorowi następujące dane:

 • a. ksywka w Legends of Runeterra;
 • b. nazwa konta Discord;
 • c. adres e-mailowy;

Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz kontaktu z jego Uczestnikami przy użyciu komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.

2.8. Po przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy mają czas na potwierdzenie swojego udziału w Konkursie poprzez funkcje check-in na Stronie konkretnego turnieju kwalifikacyjnego w dniu turnieju do godz. 18:00.

Daty rozpoczęcia poszczególnych turniejów:

 • I turniej kwalifikacyjny - 17 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00
 • II turniej kwalifikacyjny - 18 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00
 • III turniej kwalifikacyjny - 19 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00
 • IV turniej kwalifikacyjny - 24 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00
 • V turniej kwalifikacyjny - 25 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00
 • VI turniej kwalifikacyjny - 26 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00

2.9. Poza otwartą Rejestracją Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia do Konkursu 4 (czterech) specjalnie zaproszonych Uczestników, tzw. dzikie karty. Uczestnicy, którym zostaną przyznane dzikie karty zostają automatycznie zakwalifikowani do 1/8 finału.

3. Format turnieju i zasady uczestnictwa

3.1. Otwarte kwalifikacje.

 • a. pierwszą fazę Konkursu stanowi 6 (sześć) turniejów kwalifikacyjnych;
 • b. w każdym turnieju kwalifikacyjnym bierze udział maksymalnie 32 zgłoszonych uczestników, podzielonych na pary;
 • c. turniej ma strukturę drabinki pojedynczej eliminacji;
 • d. w dniu turnieju każda para rozgrywa między sobą mecz do dwóch wygranych partii (best of three). Zwycięzca przechodzi dalej, a przegrany odpada;
 • e. w każdym meczu można korzystać wyłącznie z dwóch talii;
 • f. do stworzenia używanych w meczu talii można tylko raz użyć tego samego regionu;
 • g. po wygraniu partii daną talią nie można już z niej więcej skorzystać w danym meczu;
 • h. token decydujący o tym kto rozpocznie pierwszy mecz jest losowy, a w kolejnych partiach o kolejności rozpoczynania meczu decyduje przegrany;
 • i. Uczestnicy turnieju rozgrywają między sobą mecze tak długo, aż pozostanie tylko 2 (dwóch) zawodników, którzy zagrają w finale turnieju kwalifikacyjnego (finaliści turnieju kwalifikacyjnego);
 • j. finaliści turnieju kwalifikacyjnego przechodzą do kolejnej fazy Konkursu (1/8 finałów);
 • k. każdy Uczestnik ma obowiązek wykonania zrzutu ekranu po każdej zakończonej partii, na którym widać wynik spotkania. W przypadku sytuacji spornych Organizator może wymagać przesłania wykonanego przez Uczestnika zrzutu ekranu.

3.2. Faza 1/8 finału

 • a. w drugiej fazie Konkursu (1/8 finałów) bierze udział 16 (szesnastu) Uczestników, którzy podzieleni zostaną na pary.
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana para Uczestników rozgrywa między sobą mecz do trzech wygranych partii (best of five).
 • c. zwycięzca meczu przechodzi do kolejnej fazy Konkursu (ćwierćfinały), a przegrany odpada z turnieju.
 • d. dzień przed meczem Uczestnicy podają organizatorowi na Discordzie skład czterech talii, z których będą korzystać w rozgrywanym meczu, a następnie banują jedną talię przeciwnika;
 • e. do tworzenia wszystkich czterech talii można użyć tylko dwa razy tego samego regionu, ale każda unikalna kombinacja regionów, może być użyta tylko raz (mono deck liczy się jako jedna kombinacja);
 • f. po wygraniu partii daną talią nie można już z niej więcej skorzystać w danym meczu;
 • g. token decydujący o tym kto rozpocznie pierwszy mecz jest losowy, a w kolejnych partiach o kolejności rozpoczynania meczu decyduje przegrany.

3.3. Faza ćwierćfinałowa.

 • a. w trzeciej fazie Konkursu (ćwierćfinały) bierze udział 8 (ośmiu) Uczestników, którzy podzieleni zostaną na pary;
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana para Uczestników rozgrywa między sobą mecz do trzech wygranych partii (best of five);
 • c. zwycięzca meczu przechodzi do kolejnej fazy Konkursu (półfinały), a przegrany odpada z turnieju;
 • d. dzień przed meczem Uczestnicy podają organizatorowi na Discordzie skład czterech talii, z których będą korzystać w rozgrywanym meczu, a następnie banują jedną talię przeciwnika;
 • e. do tworzenia wszystkich czterech talii można użyć tylko dwa razy tego samego regionu, ale każda unikalna kombinacja regionów, może być użyta tylko raz (mono deck liczy się jako jedna kombinacja);
 • f. po wygraniu partii daną talią nie można już z niej więcej skorzystać w danym meczu;
 • g. token decydujący o tym kto rozpocznie pierwszy mecz jest losowy, a w kolejnych partiach o kolejności rozpoczynania meczu decyduje przegrany.

3.4. Faza półfinałowa.

 • a. w czwartej fazie Konkursu (półfinały) bierze udział 4 (czterech) Uczestników, którzy podzieleni zostaną na pary;
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana para Uczestników rozgrywa między sobą mecz do trzech wygranych partii (best of five);
 • c. zwycięzca meczu przechodzi do kolejnej fazy Konkursu (finał), a przegrany kwalifikuje się do meczu o trzecie miejsce;
 • d. dzień przed meczem Uczestnicy podają organizatorowi na Discordzie skład czterech talii, z których będą korzystać w rozgrywanym meczu, a następnie banują jedną talię przeciwnika;
 • e. do tworzenia wszystkich czterech talii można użyć tylko dwa razy tego samego regionu, ale każda unikalna kombinacja regionów, może być użyta tylko raz (mono deck liczy się jako jedna kombinacja);
 • f. po wygraniu partii daną talią nie można już z niej więcej skorzystać w danym meczu;
 • g. token decydujący o tym kto rozpocznie pierwszy mecz jest losowy, a w kolejnych partiach o kolejności rozpoczynania meczu decyduje przegrany.

3.5. Faza finałowa i mecz o trzecie miejsce

 • a. w finale i meczu o trzecie miejsce Konkursu bierze udział po 2 (dwóch) Uczestników;
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana para Uczestników rozgrywa między sobą mecz do czterech wygranych partii (best of seven);
 • c. dzień przed meczem Uczestnicy podają organizatorowi na Discordzie skład czterech talii, z których będą korzystać w rozgrywanym meczu, a następnie banują jedną talię przeciwnika;
 • d. do tworzenia wszystkich czterech talii można użyć tylko dwa razy tego samego regionu, ale każda unikalna kombinacja regionów, może być użyta tylko raz (mono deck liczy się jako jedna kombinacja);
 • e. po wygraniu partii daną talią można z niej skorzystać ponownie tylko w sytuacji gdy wygrało się jeden mecz wszystkimi pozostałymi taliami;
 • f. token decydujący o tym kto rozpocznie pierwszy mecz jest losowy, a w kolejnych partiach o kolejności rozpoczynania meczu decyduje przegrany.

4. Problemy techniczne i oszustwa

4.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

4.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.

4.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę. Uczestnik, który złamie którykolwiek z tych zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

5. Nagrody

5.1. Sponsorami nagród są Organizator oraz firmy: Lotte Wedel Sp. z o.o. oraz Riot Games Services GmbH.

5.2. Nagrodami w turnieju są:

 • I miejsce  - 8 000 zł (osiem tysięcy złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • II miejsce – 4 000 zł (cztery tysiące złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • III miejsce – 3 000 zł (trzy tysiące złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • IV miejsce – 2 000 zł (dwa tysiące złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • V-VIII miejsce – 1 000 zł (tysiąc złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

5.3. Dla uczestników zakwalifikowanych do 1/8 finałów (według harmonogramu), przewidziane są upominki Wedel o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

5.4. Podatek od Nagród odprowadza Organizator.

5.5. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie maksymalnie w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu - za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Uczestnika na platformie Toornament. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:

5.5.1. W przypadku 8 (ośmiu) zawodników, którzy zakwalifikują się do 1/8 fazy Konkursu oraz Zwycięzców z miejsc V-VIII

 • a. Imię i nazwisko;
 • b. Adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody - upominków Wedel;
 • c. Numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej (w przypadku miejsc V-VIII).

5.5.2. W przypadku Zwycięzców z miejsc I-IV:

 • a. Imię i nazwisko;
 • b. Adres zamieszkania w celu wysyłki nagrody - upominków Wedel;
 • c. Numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej;
 • d. Data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody.

5.6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie: 

 • a. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu; 
 • b. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

5.7. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 14 dni od przekazania tych danych Organizatorowi, nie później niż do dnia 6 lipca 2020 roku.

5.8. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

5.9. Wydanie nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.

5.10. Nagrody  nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

5.11. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5.12. W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie:

 • a. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 • b. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

6.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Turniej Legends of Runeterra CUP by Wedel Up! – Reklamacja”’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest Toornament. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności platformy Toornament można znaleźć na stronie https://www.toornament.com/en_US/privacy-policy w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

7.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie turnieju uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

7.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez organizatora to:

 • a. imię i nazwisko;
 • b. adres e-mailowy;
 • c. ksywka w grze Legends of Runeterra
 • d. nazwa konta Discord;

w przypadku Zwycięzców dodatkowo także:

 • e. adres zamieszkania;
 • f. data urodzenia;
 • g. PESEL;
 • h. nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania (dotyczy miejsc I-IV);
 • i. numer telefonu;
 • i. numer konta bankowego (dotyczy miejsce I-VIII).

7.4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 7.3, będą przetwarzane w celach:

 • a. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 • b. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród, w tym odprowadzenia podatku;
 • c. kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 • d. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych;

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

7.5. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 • a. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 • b. prawie do ich modyfikacji;
 • c. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@gry-online.pl.

7.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 5, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu - przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.

7.7. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

 • a. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
 • b. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, nr PESEL zwycięzców oraz dane właściwego im urzędu skarbowego w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku).

Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14

7.8. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem iod@gry-online.pl;

 

8. Wykluczenia z udziału w Konkursie

8.1. Organizator sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 • a. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 • b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

8.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin – za wyjątkiem Komentatora.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://wedelup.gry-online.pl/lor.asp.

9.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs@gry-online.pl oraz koordynatora Konkursu poprzez platformę Discord.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

9.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 9.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/lor.asp z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 9.3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/lor.asp

9.6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9.7. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

9.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.