Wedel Up!TFTLORTFT 2019
Teamfight Tactics CUP by Wedel Up! z nagrodami dla graczy!

Regulamin Konkursu Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!” (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

1.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Lotte Wedel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.4. Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play, sędzia może podejmować akcje nie opisane w Regulaminie.

1.5. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

1.6. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

1.7. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.8. Strona zawodów – portal informacyjny pod adresem: https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp, za pośrednictwem którego Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie na platformie Toornament.

1.9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze EUNE.

2.3. Konkurs trwa od 28 marca 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

2.4. Konkurs składa się czterech faz: kwalifikacje otwarte, ćwierćfinały, półfinały i finał.

2.5. Od drugiej fazy Konkursu (tj. od fazy ćwierćfinałów) zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek na dzień przed każdym swoim dniem meczowym przyjąć zaproszenie do znajomych w kliencie gry League of Legends od przedstawiciela Organizatora oraz potwierdzić w prywatnej wiadomości swój udział w nadchodzącym meczu. Brak niniejszego potwierdzenia skutkuje wykluczeniem z Konkursu i przyjęciem na miejsce Uczestnika kolejnej osoby z listy rezerwowej, według kolejności zakwalifikowania się do danej fazy Konkursu.

2.6. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien zgłosić się na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Konkursu minimum 20 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku braku obecności Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejnego rozgrywającego lub uzupełni skład meczu swoim przedstawicielem, który rozegra mecz na zasadach komentatora i nie zostanie uwzględniony przy punktacji meczów. 

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie - rejestracja:

 • a. rejestracja do udziału w Konkursie trwa od 28 marca 2020 r. godz. 16:00 do 12 kwietnia 2020 r. godz. 20:00 i jest prowadzona przy użyciu platformy Toornament na której należy posiadać konto;
 • b. aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść na stronę zapisów do turniejów kwalifikacyjnych, znajdująca się pod adresem: https://www.toornament.com/pl/tournaments/3404629717026455552/information oraz uzupełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy;
 • c. każdy Uczestnik może zapisać się wyłącznie do jednego z czterech turniejów kwalifikacyjnych, których adresy znajdują się na stronie zapisów na platformie Toornament. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do tej zasady zostaną wykluczeni przez Organizatora z udziału w turnieju;
 • d. w każdym z czterech turniejów kwalifikacyjnych jest 256 miejsc;
 • e. turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane w terminach wskazanych w pkt 2.9. niniejszego Regulaminu.

2.8. Uczestnicy biorący udział w Konkursie i rejestrujący się na dedykowanej Stronie zawodów podają Organizatorowi następujące dane:

 • a. Ksywka z konta Riot;
 • b. Nazwa konta Discord;
 • c. Adres e-mailowy;
 • d. Adres kanału na platformie Twitch, jeśli dotyczy (wskazane w punkcie 5).

Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.

2.9. Po przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy mają czas na potwierdzenie swojego udziału w Konkursie poprzez funkcje check-in na Stronie konkretnego turnieju kwalifikacyjnego w dniu turnieju do godz. 18:00:

 • I turniej kwalifikacyjny - 20 kwietnia 2020 roku, o godz. 19:00,
 • II turniej kwalifikacyjny - 21 kwietnia 2020 roku, o godz. 19:00,
 • III turniej kwalifikacyjny - 22 kwietnia 2020 roku, o godz. 19:00,
 • IV turniej kwalifikacyjny -  23 kwietnia 2020 roku, o godz. 19:00.

W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w turnieju kwalifikacyjnych w sposób określony w niniejszym pkt 2.9. Regulaminu, Uczestnik ten zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i usunięty z listy Uczestników, a na jego miejsce trafia kolejny Uczestnik według kolejności zgłoszeń.

2.10. Jednym z Uczestników biorących udział w Konkursie jest tzw. Komentator będący wyznaczonym pracownikiem GRY-OnLine S.A. i koordynującym relację z meczów. Komentator nie jest brany pod uwagę podczas przyznawania punktacji.

2.11. Poza otwartą Rejestracją Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia do Konkursu 12 specjalnie zaproszonych Uczestników, tzw. dzikie karty. Uczestnicy, którym zostaną przyznane dzikie karty zostają automatycznie zakwalifikowani do ćwierćfinałów.

 

3. Format turnieju i zasady uczestnictwa

3.1. Otwarte kwalifikacje

 • a. pierwszą fazę Konkursu stanowią cztery turnieje kwalifikacyjne;
 • b. w każdym turnieju kwalifikacyjnym bierze udział maksymalnie 256 zgłoszonych Uczestników, podzielonych na maksymalnie 8-osobowe grupy;
 • c. w przypadku grup z mniejszą liczbą graczy mecze uzupełniane będą losowymi graczami za pomocą klienta gry lub konta Riot, którzy nie będą brani pod uwagę przy wynikach meczu;
 • d. Turniej ma strukturę drabinki pojedynczej eliminacji;
 • e. w dniu Turnieju każda grupa rozgrywa między sobą mecz. Czterech najlepszych zawodników przechodzi do kolejnej rundy, a czterech pozostałych odpada z Turnieju;
 • f. Uczestnicy turnieju rozgrywają między sobą mecze tak długo, aż pozostanie tylko 8 (ośmiu) zawodników, którzy zagrają w finale turnieju kwalifikacyjnego;
 • g. w finale, ostatnia ósemka Uczestników rozegra między sobą trzy mecze;
 • h. w zależności od zajętych miejsc Uczestnicy meczów finałowych będą otrzymywali punkty zgodnie z punktacją opisaną w punkcie 3.5. Regulaminu. Czterech zawodników z najwyższa liczbą punktów po trzech meczach kwalifikuje się do kolejnej fazy Konkursu (ćwierćfinałów);
 • i. każdy Uczestnik po ostatniej decydującej rundzie swojego meczu, ma obowiązek wykonania zrzutu ekranu, na którym widać kolejność odpadania wszystkich zawodników. W przypadku sytuacji spornych Organizator może wymagać przesłania wykonanego przez Uczestnika zrzutu ekranu. 

3.2. Faza ćwierćfinałowa

 • a. w drugiej fazie Konkursu (ćwierćfinały) bierze udział 28 (dwudziestu ośmiu) Uczestników, którzy podzieleni zostaną na 4 (cztery) siedmioosobowe grupy;
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana grupa Uczestników rozgrywa między sobą pięć meczów Teamfight Tactics z udziałem Komentatora wyznaczonego przez Organizatora;
 • c. miejsca w każdym meczu są punktowane. Trzech Uczestników z danej grupy rozgrywek ćwierćfinałowych, którzy po 5 (pięciu) spotkaniach uzyskają najwyższy wynik punktowy, przechodzi do trzeciej rundy Konkursu (półfinałów);
 • d. do półfinałów, w celu uzupełnienia miejsc, przechodzą również Uczestnicy z pozostałych miejsc zajętych w fazie rozgrywek ćwierćfinałowych, gdzie o awansie danego Uczestnika decyduje liczba uzyskanych przez niego punktów w ćwierćfinałach.

3.3. Faza półfinałowa.

 • a. w trzeciej fazie Konkursu bierze udział 14 (czternastu) Uczestników, którzy podzieleni zostaną na 2 (dwie) siedmioosobowe grupy;
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana grupa Uczestników rozgrywa między sobą 5 (pięć) meczów Teamfight Tactics z udziałem Komentatora wyznaczonego przez Organizatora;
 • c. miejsca w każdym meczu są punktowane. Trzech Uczestników z danej grupy rozgrywek półfinałowych, którzy po 5 (pięciu) spotkaniach uzyskają najwyższy wynik punktowy przechodzą do ostatniej fazy turnieju (finału);
 • d. do finału, w celu uzupełnienia limitu miejsc, przechodzą również Uczestnicy z pozostałych miejsc zajętych w fazie rozgrywek półfinałowych, gdzie o awansie danego Uczestnika decyduje liczba uzyskanych przez niego punktów w półfinałach.

3.4. Faza finałowa.

 • a. w czwartej fazie Konkursu bierze udział 8 (ośmiu) Uczestników, z których jeden to Komentator powołany przez Organizatora; 
 • b. w dniu określonym przez Organizatora wybrana grupa Uczestników rozgrywa między sobą 8 (osiem) meczów Teamfight Tactics;
 • c. miejsca w każdym meczu są punktowane, a suma punktów po 8 (ośmiu) meczach decyduje o ostatecznych miejscach zajętych przez Uczestników.

3.5. Punktacja meczów.

Punktacja w Konkursie przyznawana jest zgodnie z następującą tabelą:

 • 1. Miejsce - 50 Punkty
 • 2. Miejsce - 40 Punkty
 • 3. Miejsce - 35 Punkty
 • 4. Miejsce - 30 Punkty
 • 5. Miejsce - 20 Punkty
 • 6. Miejsce - 15 Punkty
 • 7. Miejsce - 10 Punkty
 • 8.* Miejsce - 0 Punkty

* Komentator biorący udział w meczu nie jest brany pod uwagę przy punktacji.

3.6. Remisy

W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników tej samej liczby punktów o kolejności decydują warunki dodatkowe w następującej hierarchii:

 • 3.6.1. Wygrywa Uczestnik z najwyższym zajętym miejscem w danej fazie Konkursu.
 • 3.6.2. Przegrywa Uczestnik z najniższym zajętym miejscem w danej fazie Konkursu.
 • 3.6.3. Decyduje różnica punktów między Uczestnikiem, a zwycięzcą z danej grupy w danej fazie Konkursu, mniejsza różnica decyduje o zwycięstwie.
 • 3.6.4. Decyduje najwyższa liczba punktów życia na koniec meczu na przestrzeni całej fazy Konkursu.
 • 3.6.5. Decyduje ranga i liczba LP na serwerze EUNE w dniu rozgrywania meczu.

4. Problemy techniczne i oszustwa

4.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

4.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.

4.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

4.4. Dozwolone jest korzystanie z programów prezentujących kombinacje przedmiotów i synergie postaci.

 

5. Streaming

5.1. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do streamowania swojej rozgrywki, ale muszą być spełnione następujące warunki: 

 • a. należy umieścić w tytule streamu tekst „Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!”;
 • b. w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć chęć streamowania rozgrywek oraz podać adres swojego kanału na platformie Twitch;

5.2. Zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na podgląd i możliwość streamowania ich meczów przez Organizatorów.

5.3. Wszystkie mecze będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch FriendlyFire (https://www.twitch.tv/friendlyfirepl).

 

6. Nagrody

6.1. Sponsorami nagród są Organizator oraz firmy: Lotte Wedel Sp. z o.o. oraz Riot Games Services GmbH.

6.2. Nagrodami w turnieju są:

 • I miejsce - 8 000 zł (osiem tysięcy złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • II miejsce – 4 000 zł (cztery tysiące złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • III miejsce – 3 000 zł (trzy tysiące złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • IV miejsce – 2 000 zł (dwa tysiące złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).
 • V-VII miejsce – 1 000 zł (tysiąc złotych), zestaw prezentowy Wedel o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) oraz koszulka o wartości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

6.3. Dla zwycięzcy każdego turnieju kwalifikacyjnego (według harmonogramu), zwycięzców ćwierćfinałów i półfinałów przewidziane są upominki Wedel o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

6.5. Podatek od Nagród odprowadza Organizator.

6.6. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu - za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Uczestnika na platformie Toornament. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:

6.6.1. W przypadku zwycięzców turniejów kwalifikacyjnych, ćwierćfinałów i półfinałów oraz zwycięzców z miejsc V-VII

 • a. Imię i nazwisko
 • b. Adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody - upominków Wedel
 • c. Numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej (dotyczy wyłącznie zwycięzców z miejsc V-VII).

6.6.2. W przypadku Zwycięzców z miejsc I-IV:

 • a. Imię i nazwisko
 • b. Adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody - upominków Wedel
 • c. Numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej
 • d. Data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody.

6.7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie: 

 • a. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 • b. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

6.8. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 14 dni od przekazania tych danych Organizatorowi, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 roku.

6.9. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

6.10. Wydanie nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.

6.11. Nagrody nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

6.11. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6.12. W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie: 

 • a. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu
 • b. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

7.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up! – Reklamacja”’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

8. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest Toornament. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności platformy Toornament można znaleźć na stronie https://www.toornament.com/en_US/privacy-policy w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

8.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie Turnieju Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

8.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez organizatora to:

 • a. imię i nazwisko;
 • b. adres mailowy;
 • c. ksywka przypisana do prywatnego konta Riot;
 • d. nazwa konta Discord;

w przypadku Zwycięzców dodatkowo także:

 • e. adres zamieszkania;
 • f. data urodzenia;
 • g. PESEL;
 • h. nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania (dotyczy miejsc I-IV);
 • i. numer telefonu
 • j. numer konta bankowego (dotyczy miejsce I-VII)

8.4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 8.3. będą przetwarzane w celach:

 • a. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 • b. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród, w tym odprowadzenia podatku;
 • c. kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 • d. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

8.5. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 • a. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 • b. prawie do ich modyfikacji;
 • c. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@gry-online.pl.

8.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 6, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu - przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.

8.7. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

 • a. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
 • b. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, nr PESEL zwycięzców oraz dane właściwego im urzędu skarbowego w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku).

Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14

8.8. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem iod@gry-online.pl;

 

9. Wykluczenia z udziału w Konkursie

9.1. Organizator sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 • a. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 • b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

9.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin – za wyjątkiem Komentatora.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp 

10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs@gry-online.pl oraz poprzez platformę Discord.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

10.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 10.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 10.3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp

10.6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10.7. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

10.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Konkursu "Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up! - Dodatkowe kwalifikacje"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up! - Dodatkowe kwalifikacje” (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

1.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Lotte Wedel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.4. Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play, sędzia może podejmować akcje nie opisane w Regulaminie.

1.5. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

1.6. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

1.7. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.8. Strona zawodów – portal informacyjny pod adresem: https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp, za pośrednictwem którego Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie na platformie Toornament.

1.9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze EUNE.

2.3. W konkursie nie mogą wziąć udziału Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do jednego z czterech turniejów kwalifikacyjnych Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!

2.4. Konkurs jest przeznaczony dla osób oczekujących na liście rezerwowych do turniejów kwalifikacyjnych Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up! oraz osób, które jeszcze nie rejestrowały się do Turnieju.

2.5. Konkurs trwa od 12 kwietnia 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

2.6. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien zgłosić się na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Konkursu minimum 20 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku braku obecności Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejnego rozgrywającego lub uzupełni skład meczu swoim przedstawicielem, który rozegra mecz na zasadach komentatora i nie zostanie uwzględniony przy punktacji meczów.

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie - rejestracja:

 • a. rejestracja do udziału w Konkursie trwa od 12 kwietnia 2020 r. godz. 09:00 do 19 kwietnia 2020 r. godz. 20:00 i jest prowadzona przy użyciu platformy Toornament na której należy posiadać konto;
 • b. aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść na stronę zapisów do turniejów kwalifikacyjnych, znajdująca się pod adresem: https://www.toornament.com/pl/tournaments/3404629717026455552/information wybrać jeden z dodatkowych turniejów kwalifikacyjnych, których adresy zostaną umieszczone na stronie zapisów na platformie Toornament 13 kwietnia 2020 roku oraz uzupełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy;
 • c. każdy Uczestnik może zapisać się wyłącznie do jednego z dwóch dodatkowych turniejów kwalifikacyjnych. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do tej zasady zostaną wykluczeni przez Organizatora z udziału w turnieju;
 • d. w każdym z dwóch turniejów kwalifikacyjnych jest 256 miejsc;
 • e. turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane w terminach wskazanych w pkt 2.8. niniejszego Regulaminu.
 • f. Uczestnicy Konkursu będą przyjmowani do turniejów kwalifikacyjnych według kolejności zgłoszeń.

2.8. Uczestnicy biorący udział w Konkursie i rejestrujący się na dedykowanej Stronie zawodów podają Organizatorowi następujące dane:

 • a. Ksywka z konta Riot;
 • b. Nazwa konta Discord;
 • c. Adres e-mailowy;
 • d. Adres kanału na platformie Twitch, jeśli dotyczy (wskazane w punkcie 5).

Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.

2.9. Po przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy mają czas na potwierdzenie swojego udziału w Konkursie poprzez funkcje check-in na Stronie konkretnego turnieju kwalifikacyjnego w dniu turnieju do godz. 18:00:

 • Dodatkowe kwalifikacje I - 24 kwietnia 2020 roku, o godz. 19:00,
 • Dodatkowe kwalifikacje II - 25 kwietnia 2020 roku, o godz. 19:00,

W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i usunięty z listy Uczestników, a na jego miejsce trafia kolejny Uczestnik według kolejności zgłoszeń.

2.10. Linki do stron, na których można zarejestrować się do dwóch dodatkowych turniejów kwalifikacyjnych organizowanych w ramach Konkursu, zostaną podane do wiadomości publicznej 13 kwietnia 2020 roku na portalu https://www.gry-online.pl/".

2.11. Uczestnicy, którzy zapiszą się na listę oczekujących w jednym z czterech turniejów kwalifikacyjnych Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!, znajdujących się na stronie wydarzenia pod adresem: https://www.toornament.com/pl/tournaments/3404629717026455552/information, jako pierwsi zostaną poinformowani w prywatnej wiadomości mailowej o starcie rejestracji do dodatkowych turniejów kwalifikacyjnych w dniu 12 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:00. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z kontem Toornament i będzie zawierała linki do rejestracji do dwóch dodatkowych turniejów kwalifikacyjnych.

3. Format turnieju i zasady uczestnictwa

3.1. Dodatkowe kwalifikacje

 • a. w każdym turnieju kwalifikacyjnym bierze udział maksymalnie 256 zgłoszonych Uczestników, podzielonych na maksymalnie 8-osobowe grupy;
 • b. w przypadku grup z mniejszą liczbą graczy mecze uzupełniane będą losowymi graczami za pomocą klienta gry lub konta Riot, którzy nie będą brani pod uwagę przy wynikach meczu;
 • c. Turniej ma strukturę drabinki pojedynczej eliminacji;
 • d. w dniu Turnieju każda grupa rozgrywa między sobą mecz. Czterech najlepszych zawodników przechodzi do kolejnej rundy, a czterech pozostałych odpada z Turnieju;
 • e. Uczestnicy turnieju rozgrywają między sobą mecze tak długo, aż pozostanie tylko 8 (ośmiu) zawodników, którzy zagrają w finale turnieju kwalifikacyjnego;
 • f. w finale, ostatnia ósemka Uczestników rozegra między sobą trzy mecze;
 • g. w zależności od zajętych miejsc Uczestnicy meczów finałowych będą otrzymywali punkty zgodnie z punktacją opisaną w punkcie 3.2. Regulaminu. Dwóch zawodników najwyższa liczbą punktów po trzech meczach kwalifikuje się do ćwierćfinałów turnieju “Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!”.
 • h. każdy Uczestnik po ostatniej decydującej rundzie swojego meczu, ma obowiązek wykonania zrzutu ekranu, na którym widać kolejność odpadania wszystkich zawodników. W przypadku sytuacji spornych Organizator może wymagać przesłania wykonanego przez Uczestnika zrzutu ekranu.

3.2. Punktacja meczów.

Punktacja w Konkursie przyznawana jest zgodnie z następującą tabelą:

 • 1. Miejsce - 50 punktów
 • 2. Miejsce - 40 punktów
 • 3. Miejsce - 35 punktów
 • 4. Miejsce - 30 punktów
 • 5. Miejsce - 20 punktów
 • 6. Miejsce - 15 punktów
 • 7. Miejsce - 10 punktów
 • 8.* Miejsce - 0 punktów

* Komentator biorący udział w meczu nie jest brany pod uwagę przy punktacji.

3.3. Remisy

W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników tej samej liczby punktów o kolejności decydują warunki dodatkowe w następującej hierarchii:

 • 3.3.1. Wygrywa Uczestnik z najwyższym zajętym miejscem w meczu finałowym.
 • 3.3.2. Przegrywa Uczestnik z najniższym zajętym miejscem w meczu finałowym.
 • 3.3.3. Decyduje najwyższa liczba punktów życia na koniec meczu w meczu finałowym.
 • 3.3.4. Decyduje ranga i liczba LP na serwerze EUNE w dniu rozgrywania meczu.

4. Problemy techniczne i oszustwa

4.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

4.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.

4.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

4.4. Dozwolone jest korzystanie z programów prezentujących kombinacje przedmiotów i synergie postaci.

5. Streaming

5.1. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do streamowania swojej rozgrywki, ale muszą być spełnione następujące warunki:

 • a. należy umieścić w tytule streamu tekst „Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!”;
 • b. w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć chęć streamowania rozgrywek oraz podać adres swojego kanału na platformie Twitch;

5.2. Zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na podgląd i możliwość streamowania ich meczów przez Organizatorów.

5.3. Wszystkie mecze będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch TVGRYpl (https://www.twitch.tv/tvgrypl).

6. Nagrody

6.1. Nagrodami w otwartych turniejach kwalifikacyjnych są 4 (cztery) miejsca w ćwierćfinałach turnieju “Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!” przyznawane po jednym dla każdego z najlepszych Uczestników dodatkowych kwalifikacji otwartych.

6.2. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia dni meczowych, tj. do 28 kwietnia za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Uczestnika na platformie Toornament.

6.3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych przyznania Nagrody w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

 • a. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 • b. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

6.4. Przyznanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych wymienionych w punkcie 2.8., w terminie 3 dni od przekazania tych danych Organizatorowi, nie później niż do dnia 1 maja 2020 roku.

6.5. Nagrody nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

6.6. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

7.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up! – Reklamacja”’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

8. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest Toornament. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności platformy Toornament można znaleźć na stronie https://www.toornament.com/en_US/privacy-policy w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

8.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie Turnieju Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

8.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez organizatora to:

 • a. imię i nazwisko;
 • b. adres mailowy;
 • c. ksywka przypisana do prywatnego konta Riot;
 • d. nazwa konta Discord;

8.4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 8.3. będą przetwarzane w celach:

 • a. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 • b. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród, w tym odprowadzenia podatku od nagród przyznanych w turnieju Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up!;
 • c. kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 • d. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

8.5. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 • a. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 • b. prawie do ich modyfikacji;
 • c. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@gry-online.pl.

8.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 6 Regulaminu Teamfight Tactics Spring CUP by Wedel Up! dostepnego pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp?id=regulamin, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu - przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.

8.7. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem iod@gry-online.pl;

9. Wykluczenia z udziału w Konkursie

9.1. Organizator sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry; b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

9.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin – za wyjątkiem Komentatora.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp

10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs@gry-online.pl oraz poprzez platformę Discord.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

10.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 10.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 10.3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://wedelup.gry-online.pl/tft.asp

10.6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10.7. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

10.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.